ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

173
โรงเรียนในสังกัด!
1,692
ครูในสังกัด!
24,335
นักเรียนในสังกัด!
173
GIS สถานศึกษา!
จำนวนนักเรียน[2560]
สถิตินักเรียนก่อนประถม,ประถม,มัธยมต้น
สถิตินักเรียนติด G