ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

173
โรงเรียนในสังกัด!
1,692
ครูในสังกัด!
24,335
นักเรียนในสังกัด!
173
GIS สถานศึกษา!
จำนวนนักเรียน[2560]
สถิตินักเรียนก่อนประถม,ประถม,มัธยมต้น
สถิตินักเรียนติด G
System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/