ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


#
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
ผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
57020001 เจริญเมืองวิทยา พาน นายนรินทร์ นันทิพงศา 053738356,- 053738356,-
57020002 บ้านเจริญเมือง พาน นางทองพูน ปัญจมา 053738258,- -,-
57020003 บ้านป่าตึง พาน นายทองคำ บัวอินทร์ 053738264, ,
57020004 บ้านป่าบง พาน นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน 053-738252, 053-738252,
57020005 บ้านสิบสอง พาน นายศุภชัย ทะน้อย 053186089, ,
57020006 บ้านจำคาวตอง พาน - 053186190, ,
57020007 สันหนองควาย พาน นายสมพร กันทา , ,
57020010 ร่องธารวิทยา พาน นายเมฆินทร์ อินต๊ะเสาร์ 053186788,53186782 53186788,53186782
57020013 บ้านโป่งแดง พาน นายประเมต นันตาเครือ 053958086, 53958086,
57020016 บ้านร่องคตสันปูเลย พาน นางวรวีร์ ด่านทอง 053957059, ,
57020017 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) พาน นายทรงชัย ดาสา 053762100,- -,-
57020018 บ้านดงเวียง พาน - -,- -,-
57020020 บ้านสันมะแฟน พาน - 053666845,- -,-
57020021 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) พาน นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด 053666844,810302733 53666844,-
57020023 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด พาน นายสุนทร รินเที่ยง 053658703,53658704 53658703,-
57020024 บ้านป่าหัดป่าแขม พาน นายประเมต นันตาเครือ 053676612, ,
57020027 บ้านศาลา พาน นายสมศาสตร์ เรือนแก้ว 053676312,53160162 -,0
57020028 บ้านปางเกาะทราย พาน นายประสิทธิ์ จินะธรรม 053160163,- -,-
57020029 ริมวัง๑ พาน ว่าที่ พ.ต. ธวัชชัย เต็มคำ -,- -,-
57020030 ริมวัง ๒ พาน นายไชยา วงค์เวียน -,- -,-
57020032 บ้านสันผักแค พาน - 053722143,0 0,0
57020034 บ้านม่วงคำ พาน นายนิคม ฟองจันทร์ , ,
57020035 บ้านสันต้นผึ้ง พาน นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ , ,
57020036 บ้านฝั่งตื้น พาน นายสมัย อิ่มอก 053185105, ,
57020038 บ้านหนองบัว พาน นายสมเดช ใจเย็น 0896373528,53722657 ,
57020039 บ้านป่าส้าน พาน นายสฤษดิ์ ตาคำ 053658844, ,
57020042 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) พาน นายสุพจน์ สันมณีวรรณ 053-721700,0 0,0
57020043 พานพสกสวัสดิ์ พาน นายอดุลย์ คงยืน 053722139,53722014 53722139,0
57020044 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) พาน นายสฤษดิ์ ตาคำ 053957306,- 53957306,-
57020045 บ้านป่าสัก พาน - 053604719,- -,-