ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


#
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
ผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
57020047 บ้านดง พาน นายเจิรญศักดิ์ คำพุฒ , ,
57020048 บ้านสันต้นแหน พาน นายอภิสิทธิ์ ดำรงไทย , ,
57020049 บ้านจำผักกูด พาน นายเลิศชาย นิเทศก์บัณฑิต 053605294, ,
57020050 โป่งทะลายใหม่เจริญ พาน นายประพันธ์ ไทยกรรณ์ 053671210,- -,-
57020051 บ้านแม่แก้วเด่นชัย พาน นายบุญยงค์ ใจลำปาง 053671108,- -,-
57020052 บ้านแม่แก้วเหนือ พาน นายสันต์ คำมะนาม 053671610,- -,-
57020053 บ้านแม่แก้ว พาน นายวินัย แก้วทอง 053671636, ,
57020054 บ้านแม่แก้วใต้ พาน นายเชษฐ์สาทร อินทา 05367208,- -,-
57020055 บ้านปอเรียง พาน นายราชกิจ พรมรัตน์ 053671679, ,
57020056 บ้านแม่อ้อนอก พาน นายสุกรี เทพชาติ 053605110, ,
57020057 บ้านแม่อ้อ พาน นางอรชร เมฆอากาศ 053671372, ,
57020058 เวียงห้าววิทยา พาน นายเกศ ปาณะการ , ,
57020061 บ้านแม่คาวหลวง พาน นายอภิชาติ เชิญชู รักษาราชการแทน ผอ. 053770223,- -,-
57020062 สันกลางวิทยา พาน นายธวัท ธรรมสิทธิ์ 053770152,0 -,0
57020063 บ้านถ้ำ พาน นายผจญ เอกจิตร 053770219,- 53770210,-
57020065 บ้านป่าต้าก พาน นายวิเชียร คำตุ้ย 053770221,- -,-
57020066 บ้านเหมืองง่า พาน นายสมาน ศรีมหาพรม 053 722950, ,
57020068 บ้านสันติวัน พาน นายราชัน มานะกิจ 0898550623,53721070 53721070,
57020071 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง พาน นายสมพจน์ อินทจักร์ 053677630,0 53677630,0
57020072 ชุมชนสันมะเค็ด พาน นายประพันธ์ สมบูรณ์ 053677181,897019858 0,0
57020074 บ้านสันต้นดู่ พาน นายเอก กนกพิชญ์กุล , ,
57020075 บ้านกล้วย พาน นายบุญค้ำ ศรีแก้ว 053677180, ,
57020077 บ้านป่าแดงงาม พาน นายธวัช อินทรจักร์ 053605103,- -,-
57020078 บ้านหนองฮ่างสันหลวง พาน นายจำนงค์ ตุ้ยชัยตา 053762245,- -,-
57020079 บ้านป่าคา พาน นางสาวลาภิสรา ภูวุฒิ 053721101,- -,-
57020080 ป่าแดงวิทยา พาน นายประสงค์ มณีมูล 053659020, 53659020,
57020082 บ้านป่าแงะ ป่าแดด นายทิวา สุริยะ 053186405,- -,-
57020083 บ้านป่าเส้า ป่าแดด นายจำนง ไชยประเสริฐ 0835791442,907549531 0,0
57020084 บ้านใหม่พัฒนา ป่าแดด สมศรี ภู่เจริญ -,- -,-
57020087 บ้านใหม่ใต้ ป่าแดด นางรุ่งจิตร ลือยศ 053761007,- 53761007,-