ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


#
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
ผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
57020089 บ้านสักพัฒนา ป่าแดด นายสุริยัน ยารวง 053761450,- -,-
57020090 บ้านแม่พุง ป่าแดด นายชาญวิทย์ ออมสิน 0907549531, ,
57020091 โรงช้างวิทยา ป่าแดด นายยนต์ ปัญญางาม 053761446,- 53761446,-
57020092 บ้านโป่ง ป่าแดด นายสัญญา ทะกัน 053761500, ,
57020094 ศรีโพธิ์เงินวิทยา ป่าแดด นายประเสริฐ ชินวะโร ,- ,-
57020095 บ้านวังวิทยา ป่าแดด นายถวิล สุริยะ 0817063160,- -,-
57020096 ชุมชนบ้านสันมะค่า ป่าแดด นายสมยศ พรหมเสน 053761084, 53761084,
57020097 บ้านป่าตึงงาม แม่สรวย นายประพัฒน์ หมื่นองค์ 053950155, ,
57020098 บ้านร้องบง แม่สรวย นายสินชัย ไชยยา 052029333, ,
57020099 เจดีย์หลวงพิทยา แม่สรวย นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์ 053950474,882684062 53950474,53950474
57020100 บ้านห้วยหมอเฒ่า แม่สรวย นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย 05395275, ,
57020101 บ้านสันก้างปลา แม่สรวย นายพิษณุกร แก้วนาค 0-5395-0650, ,
57020102 บ้านแม่ตาแมว แม่สรวย นายเจริญศักดิ์ ธาตุุุุุุอินจันทร์(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ) , ,
57020103 บ้านดินดำ แม่สรวย นายดำริ สุริยา 053-950043, ,
57020104 บ้านแม่ผักแหละ แม่สรวย จาตุรงค์ เทสมุทร 053160061,- 081-8844036,-
57020105 บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) แม่สรวย ปฐมทัศน์ อวดห้าว 053724148,- 53724149,-
57020106 บ้านแม่ต๋ำ แม่สรวย นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล 053-724156,876580776 ,
57020107 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา แม่สรวย นายจตุรงค์ สิทธิบุญมา 053-724145,- 053-724145,-
57020108 บ้านปางหลวง แม่สรวย นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล 053160181, ,
57020109 บ้านปางหก แม่สรวย นายปรีชา นิธิเจริญ 05229616,087-6580776 ,
57020110 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา แม่สรวย นายสนิท นันทชัย 053163390,53160131 53163390,-
57020112 บ้านห้วยมะแกง แม่สรวย นายประวิตร จิตรโชติ 052029340,- -,-
57020113 บ้านห้วยสะลักวิทยา แม่สรวย นายสุพจน์ ปัญญา 053-160064, ,
57020114 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) แม่สรวย นายเฐนก เป็งขวัญ 053656504,- 53708173,-
57020115 ชุมชนบ้านโป่ง แม่สรวย นายจำลอง แก้วศรีลา 053708262,53708033 53708033,-
57020116 บ้านดอนสลี แม่สรวย นายบุญเพ็ง แปงการิยา 052029338,- -,-
57020117 บ้านหัวฝาย แม่สรวย นายปรีชา นิธิเจริญ 053708257, ,
57020118 บ้านห้วยหญ้าไซ แม่สรวย นายสงคราม มังคะละ 05316063, ,
57020119 บ้านแม่ตาช้าง แม่สรวย นายบดินทร์. ศรีเงิน 052029339,- -,-
57020120 บ้านปางอ้อย แม่สรวย นายฐิติ เชียงรินทร์ 053-163603, ,