ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


#
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
ผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
57020121 บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก แม่สรวย - , ,
57020122 บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) แม่สรวย นายวันชัย วงศ์เรียน , ,
57020123 ชุมชนบ้านสันจำปา แม่สรวย นายชูชาติ ซาวคำเขตต์ 053656399, ,
57020126 บ้านโป่งปูเฟือง แม่สรวย นางวรวีร์ ด่านทอง 053160139,- -,-
57020128 บ้านหนองผำ แม่สรวย ว่าที่ พ.ต.ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์ 053160183, ,
57020129 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ แม่สรวย นายเกษม ดวงงาม 053656428, 53656428,
57020130 อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย นายจำนงค์ สมควร 053656290, ,
57020131 บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) แม่สรวย นายมนตรี นวลจีน 053786008, 53786008,
57020132 บ้านวาวี แม่สรวย ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน 053760147,- 53760176,-
57020133 บ้านมังกาล่า แม่สรวย นายสมเดช พิศาลไพโรจน์ 053160187, ,
57020134 บ้านเลาลี แม่สรวย นายสมชาย สุทธิพงศ์ 053760215,53160072 53760215,-
57020135 บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) แม่สรวย นายภิญโญ อุโคตร 052-029349,- -,-
57020136 บ้านแม่โมงเย้า แม่สรวย นายอภิชาติ สุปิน 052029630, ,
57020138 ดอยเวียงวิทยา แม่สรวย นายสหัส พรหมขัติแก้ว 053160184, ,
57020139 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ แม่สรวย นายปราการ เหมยเมืองแก้ว 052029350,931713536 -,-
57020140 บ้านขุนสรวย แม่สรวย นางณาตยา มานะ 052029347,- -,-
57020141 บ้านห้วยไคร้ แม่สรวย นายสุทัด จันทะสินธุ์ 053605945,0 53605945,0
57020142 บ้านห้วยน้ำเย็น แม่สรวย นายเทียรชัย ขันธะ 053918302,- -,-
57020143 บ้านห้วยกล้า แม่สรวย นายพงษ์นเรศ ชัยเดช 053160070, ,
57020144 บ้านผาแดงหลวง แม่สรวย - , ,
57020145 บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) แม่สรวย นางสาวนฤมล เกิดมูล 053160071,810209781 ,
57020146 บ้านแสนเจริญ แม่สรวย นางสาวนฤมล เกิดมูล 0807907992,810201256 ,
57020147 บ้านดอยช้าง แม่สรวย นายสวง กองจักร 053918090,- 53918090,-
57020148 บ้านห้วยมะซาง แม่สรวย นายเจษฎา แซ่หาง 052029356, ,
57020149 บ้านห้วยขี้เหล็ก แม่สรวย นางณัฐรภา สุภาอินทร์ 053160137,06-3751-2754 ,
57020150 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา แม่สรวย นายอัศนีย์ สุพรรณนนท์ 053950269,- -,-
57020151 บ้านห้วยเฮี้ย แม่สรวย นายภิญโญ ยอดกระโทก 053605929,- -,-
57020152 บ้านแม่ยางมิ้น แม่สรวย ว่าง 053160073,- -,-
57020153 เวียงผาวิทยา แม่สรวย นายนิเรก หอมรส 0843642772,- -,-
57020154 บ้านสัน เวียงป่าเป้า ว่าที่ ร.ต. มงคล กันติ๊บ 0861152198,- -,-