ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


#
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
ผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
57020155 บ้านลังกา เวียงป่าเป้า นายชูเกียรติ เมืองงาม 053781222, ,
57020156 บ้านโป่งเทวี เวียงป่าเป้า นายอิ่นคำ ใจกันทะ 053782111, 53782111,
57020157 บ้านป่าตึง เวียงป่าเป้า นายธีรพล เกียรติเจริญ 052-029386,- -,-
57020158 บ้านห้วยหินลาดใน เวียงป่าเป้า นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์ 053163605,- -,-
57020160 บ้านป่าสัก เวียงป่าเป้า นายฤทธิไกร ใจคำ 0857055786, ,
57020161 บ้านฮ่างต่ำ เวียงป่าเป้า นายชูชาติ ชัยศรี 053952355,- 53652355,-
57020164 ป่างิ้ววิทยา เวียงป่าเป้า นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล 053952366,- 53952366,-
57020165 บ้านหม้อ เวียงป่าเป้า นางวัฒนา ปัญญาคำ 0871738917,53952456 ,
57020167 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) เวียงป่าเป้า นายทรงฤทธิ์ วรรณรักษ์ 053789353,- ,-
57020168 อนุบาลแม่ขะจาน เวียงป่าเป้า นายทวี กันทะ 053704405,- -,-
57020169 บ้านป่าแงะ อำเภอเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า นางพัฒนา กิติลือ 053187091,810313582 -,
57020170 บ้านทุ่งยาว เวียงป่าเป้า นายชุณนเกียรติ นันท์โภคินวงษ์ 053-163-604,- -,-
57020171 ปางมะกาดวิทยา เวียงป่าเป้า นายฐิติ เชียงรินทร์ 053160088, ,
57020172 บ้านห้วยโป่ง เวียงป่าเป้า นายสอาด คำรินทร์ 053-169092, ,
57020173 บ้านห้วยม่วง เวียงป่าเป้า นางสาวพุธดา ชัยชมภู 052029391,899556969 ,
57020174 บ้านปางอ่ายห้วยชมภู เวียงป่าเป้า นายประยูร สุจริง 053679297,- -,-
57020175 โป่งน้ำร้อนวิทยา เวียงป่าเป้า นายบุญช่วย เหมยคำ 53679035, 53679035,
57020176 บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) เวียงป่าเป้า นายจรูญ ปาต๊ะ , ,
57020177 บ้านขุนลาว เวียงป่าเป้า นายทวีชาติ พันธ์สกูล -,- -,-
57020178 บ้านแม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า นายดิลก ผ่องอักษร 53679089,- -,-
57020179 บ้านโฮ่ง เวียงป่าเป้า นายสมจิต จันต๊ะบุญ 053679276, 53679276,
57020180 อนุบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า นายวิโรจน์ มหาวรรณ 053781458, 53781458,
57020181 ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) เวียงป่าเป้า นายจัตุพล นันทโภคิน , ,
57020182 บ้านหนองยาว เวียงป่าเป้า นายทวี จันทร์เขียว 053-649042, ,
57020183 ดอยเวียงผาพิทยา เวียงป่าเป้า นายสงกรานต์ พรมมินทร์ 53160096,- -,-
57020184 บ้านแม่ปูนหลวง เวียงป่าเป้า นายจิตร์สุรโชติ สิงห์แก้ว 052029394,- -,-
57020186 เวียงกาหลงวิทยา เวียงป่าเป้า นายชัยวุธ เทพกอม 053704134,0 53704134,0
57020187 บ้านป่าจั่น เวียงป่าเป้า นางปรานอม จรเกตุ 0819923294, ,
57020188 บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา เวียงป่าเป้า นายสิทธิศักดิ์ สมใจมาก 053952249, 53952249,
57020189 บ้านทุ่งม่าน เวียงป่าเป้า นายชัยรินทร์ ชัยรินทร์ 053789354, 53789354,