ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2


#
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
ผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรสาร
57020190 บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ เวียงป่าเป้า นายธีรพล เกียรติเจริญ 0871801376,53160192 ,
57020191 บ้านเด่นศาลา เวียงป่าเป้า นายอุดร สมฤทธิ์ 053-649000, ,
57020192 บ้านแม่ตะละ เวียงป่าเป้า นายถวิล วงษา 052029399,980060290 -,-
57020193 บ้านปางมะขามป้อม เวียงป่าเป้า นายพงษ์ศักดิ์ ภัทรพาณิชย์กุล , ,
57020194 บ้านโป่งนก เวียงป่าเป้า นายสนิท สายปินตา 053781366,0 53781366,0
57020195 บ้านโป่งเหนือ เวียงป่าเป้า นายทวี จันทร์เขียว 053-918215, ,
57020196 ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา เวียงป่าเป้า นายบุญธรรม บุญมา , ,
57020197 บ้านสันสลี เวียงป่าเป้า นายสมจิต จันต๊ะบุญ 053781792, ,
57020198 อนุบาลจอมหมอกแก้ว แม่ลาว นายสุรชาติ อินต๊ะรัตน์ 053666117,0 53666117,0
57020200 บ้านท่ามะโอ แม่ลาว นายชัชวาล ปัญญาไชย 053-184200,- 053-184200,-
57020203 บ้านดงมะดะ แม่ลาว นายสุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์ 053729418,53729418 53729418,-
57020204 อนุบาลแม่ลาว แม่ลาว นายเมฆ เฟื่องฟู 053666840,- 53666840,-
57020205 บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) แม่ลาว นายสำราญ โปทาวี 053729143, ,
57020206 ห้วยส้านยาววิทยา แม่ลาว นายไพโรจน์ ยะจอม 053604173,53604172 ,
57020207 บ้านหนองเก้าห้อง แม่ลาว จ.ส.อ.สมจิตร หวายคำ 053184148,- 53184148,-
57020209 บ้านต้นง้าว แม่ลาว นายจำเริญ ไชยยะ 0536736733, ,
57020210 บัวสลีวิทยา แม่ลาว นางลาวรรญ ธนรุ่งเรืองเดช 053673785, 53673785,
57020211 บ้านต้นยาง แม่ลาว นายชูชัย ไชยลังกา 053673375, ,
57020212 บ้านโป่งมอญ แม่ลาว นายสมเกียรติ ไชยะ 053778186,- -,-
57020213 บ้านแม่ผง แม่ลาว นายวิธวิทย์ ทิพย์นพคุณ 053778269, ,
57020214 ชุมชนบ้านป่าก่อดำ แม่ลาว นายอำนวย จอมใจ 053666187,- 53666187,-
57020215 บ้านห้วยส้านพลับพลา แม่ลาว นายจำนงค์ มูลเมือง 053184706, ,
57020216 โป่งแพร่วิทยา แม่ลาว นายระพิพงษ์ ไชยลังกา 053778333, 53778333,