ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านร่องคตสันปูเลย
รหัสประจำบ้าน
ที่อยู่
โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย หมู่ที่ 2 ถนน- ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57280
วันที่ก่อตั้ง
1/7/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นางวรวีร์ ด่านทอง

57020016

120281

1057120281

ที่ราชพัสดุ

อบต.

053957059,

,

banrongkot@gmail.com

อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

ประปาโรงเรียน

2 เครื่อง

4 เครื่อง

ADSL


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.46895925 , Long: 99.76743052

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/