ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านสันมะแฟน
รหัสประจำบ้าน
-
ที่อยู่
- หมู่ที่ 6 ถนนสันมะแฟน ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

-

57020020

120238

1057120238

ที่ราชพัสดุ

อบต.

053666845,-

-,-

sanmafan@gmail.com

-

อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

ประปาโรงเรียน

1 เครื่อง

3 เครื่อง

ADSL


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.70894017 , Long: 99.68742549

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/