ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
รหัสประจำบ้าน
-
ที่อยู่
- หมู่ที่ 9 ถนน- ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
วันที่ก่อตั้ง
1/10/2483
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด

57020021

120239

1057120239

ที่ราชพัสดุ

อบต.

053666844,810302733

53666844,-

tantongwit@gmail.com

อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประปาโรงเรียน

0 เครื่อง

0 เครื่อง

ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตADSL


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.70757726 , Long: 99.71918266

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/