ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
รหัสประจำบ้าน
-
ที่อยู่
- หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/1/2485
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายสุนทร รินเที่ยง

57020023

120285

1057120285

ที่ราชพัสดุ

อบต.

053658703,53658704

53658703,-

toopardad@gmal.com

-

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประปาหมู่บ้าน

10 เครื่อง

15 เครื่อง

ADSL


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.56546810 , Long: 99.70752700

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/