ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านป่าหัดป่าแขม
รหัสประจำบ้าน
ที่อยู่
- หมู่ที่ 2 ถนน- ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/6/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายประเมต นันตาเครือ

57020024

120286

1057120286

ที่ราชพัสดุ

อบต.

053676612,

,

pahadpakam@gmail.com

อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

ประปาหมู่บ้าน

5 เครื่อง

1 เครื่อง

ADSL


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.55597873 , Long: 99.70943570

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/