ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านปางเกาะทราย
รหัสประจำบ้าน
-
ที่อยู่
- หมู่ที่ 6 ถนน- ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
8/5/2505
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายประสิทธิ์ จินะธรรม

57020028

120290

1057120290

ที่สาธารณะประโยชน์

อบต.

053160163,-

-,-

pangkosai2@gmail.com

http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120290

ประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส

1 เครื่อง

1 เครื่อง

IP Star


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.51183000 , Long: 99.66170000

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/