ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านม่วงคำ
รหัสประจำบ้าน
ที่อยู่
โรงเรียนบ้านม่วงคำ หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
28/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายนิคม ฟองจันทร์

57020034

120269

1057120269

ที่สาธารณะประโยชน์

อบต.

,

,

อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

ประปาโรงเรียน

2 เครื่อง

22 เครื่อง

ADSL


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.50268043 , Long: 99.74738305

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/