ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านป่าส้าน
รหัสประจำบ้าน
57050530638
ที่อยู่
263 หมู่ที่ 21 ถนน- ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
2/7/2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายสฤษดิ์ ตาคำ

57020039

120266

1057120266

ที่ราชพัสดุ

อบต.

053658844,

,

pasanchool50@gmail.com

อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

ประปาหมู่บ้าน

8 เครื่อง

7 เครื่อง

ADSLWifi link (Wi-NET/Hi-net)


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.55210152 , Long: 99.72161025

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/