ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
พานพสกสวัสดิ์
รหัสประจำบ้าน
57050258131
ที่อยู่
1225 หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
29/4/2468
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายอดุลย์ คงยืน

57020043

120256

1057120256

ที่ราชพัสดุ

เทศบาลตำบล

053722139,53722014

53722139,0

phanpasoksawad@gmail.com

www.ppsw.ac.th

อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

บ่อน้ำบาดาล

51 เครื่อง

51 เครื่อง

ADSLอื่นๆ


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.55622914 , Long: 99.74041774

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/