ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสประจำบ้าน
ที่อยู่
9 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57280
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2500
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายสฤษดิ์ ตาคำ

57020044

120275

1057120275

ที่ราชพัสดุ

อบต.

053957306,-

53957306,-

pukeangschool@gmail.com

-

อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประปาหมู่บ้าน

25 เครื่อง

25 เครื่อง

ADSLFiber Optic


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.46000000 , Long: 99.75000000

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/