ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านป่าสัก
รหัสประจำบ้าน
-
ที่อยู่
- หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57280
วันที่ก่อตั้ง
24/11/545
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

-

57020045

120276

1057120276

ที่ราชพัสดุ

อบต.

053604719,-

-,-

pasak.phan2@gmail.com

-

อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

บ่อน้ำบาดาล

0 เครื่อง

5 เครื่อง

IP Star


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 0.00000000 , Long: 0.00000000

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/