ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านป่าบง
รหัสประจำบ้าน
5705-053625-3
ที่อยู่
168 หมู่ที่ 9 ถนน- ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/6/2548
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายศรีวรรณ เชื้อเมืองพาน

57020004

120250

1057120250

ที่ราชพัสดุ

อบต.

053-738252,

053-738252,

phabongb@gmail.com

อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประปาหมู่บ้าน

0 เครื่อง

20 เครื่อง

IP StarADSL


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.63645700 , Long: 99.78396100

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/