ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
สันหนองควาย
รหัสประจำบ้าน
ที่อยู่
- หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
15/8/2499
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายสมพร กันทา

57020007

120304

1057120304

ที่ราชพัสดุ

อบต.

,

,

snk2551@gmail.com

http://snk.cri2.go.th/

อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประปาหมู่บ้าน

0 เครื่อง

39 เครื่อง

ADSLอื่นๆFiber Optic


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.53949871 , Long: 99.81592038

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/