ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ร่องธารวิทยา
รหัสประจำบ้าน
57050075752
ที่อยู่
362 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านร่องธารเหนือ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/6/2481
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายเมฆินทร์ อินต๊ะเสาร์

57020010

120242

1057120242

ที่ราชพัสดุ

อบต.

053186788,53186782

53186788,53186782

rongtharn@gmail.com

http://203.172.131.103/rongtharn/

อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ประปาโรงเรียน

15 เครื่อง

15 เครื่อง

ADSL


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.68078179 , Long: 99.69817445

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/