ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านโป่งแดง
รหัสประจำบ้าน
ที่อยู่
ม.12 หมู่ที่ 12 ถนนพหลโยธิน ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
26/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

นายประเมต นันตาเครือ

57020013

120245

1057120245

ที่ราชพัสดุ

อบต.

053958086,

53958086,

pongdang2008@gmail.com

อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

สระเก็บน้ำ

1 เครื่อง

27 เครื่อง

IP StarADSL


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.65067598 , Long: 99.73933429

System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/