ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
#
ชื่อสถานศึกษา
ข้อมูลครู
ข้อมูลโรงเรียน(รวม)
ชาย หญิง อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3
57020190

บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ

0 0 8 7 - 9 8 8 10 9 6 - - - - - - - - -
57020191

บ้านเด่นศาลา

0 0 38 15 - 28 25 23 23 25 37 - - - - - - - - -
57020192

บ้านแม่ตะละ

0 0 23 17 - 21 21 15 8 13 8 9 9 7 - - - - - -
57020193

บ้านปางมะขามป้อม

0 0 1 8 - 1 2 3 3 1 2 - - - - - - - - -
57020194

บ้านโป่งนก

0 0 25 24 - 40 39 33 32 28 28 19 21 25 - - - - - -
57020195

บ้านโป่งเหนือ

0 0 12 5 - 19 7 11 24 36 24 22 15 15 - - - - - -
57020196

ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

0 0 11 14 - 15 7 12 14 14 10 13 3 6 - - - - - -
57020197

บ้านสันสลี

0 0 6 8 - 7 5 4 4 7 8 - - - - - - - - -
57020198

อนุบาลจอมหมอกแก้ว

0 0 12 13 - 21 11 14 18 13 18 - - - - - - - - -
57020200

บ้านท่ามะโอ

0 0 7 11 - 3 6 1 7 11 8 - - - - - - - - -
57020203

บ้านดงมะดะ

0 0 11 8 - 4 7 10 22 12 21 - - - - - - - - -
57020204

อนุบาลแม่ลาว

0 0 14 16 - 17 18 19 23 20 20 - - - - - - - - -
57020205

บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

0 0 21 13 - 20 17 14 19 20 15 - - - - - - - - -
57020206

ห้วยส้านยาววิทยา

0 0 18 12 - 19 13 20 23 17 13 19 19 17 - - - - - -
57020207

บ้านหนองเก้าห้อง

0 0 4 8 - 3 1 6 8 8 8 - - - - - - - - -
57020209

บ้านต้นง้าว

0 0 - 2 - 4 3 9 - 3 8 - - - - - - - - -
57020210

บัวสลีวิทยา

0 0 5 9 - 2 6 9 13 9 12 5 9 11 - - - - - -
57020211

บ้านต้นยาง

0 0 6 1 - 3 8 3 8 11 9 - - - - - - - - -
57020212

บ้านโป่งมอญ

0 0 12 9 - 7 4 8 15 9 13 - - - - - - - - -
57020213

บ้านแม่ผง

0 0 11 1 - 1 6 3 2 5 7 - - - - - - - - -
57020214

ชุมชนบ้านป่าก่อดำ

0 0 7 16 - 21 25 10 13 20 21 14 13 14 - - - - - -
57020215

บ้านห้วยส้านพลับพลา

0 0 7 7 - 14 16 14 17 21 24 - - - - - - - - -
57020216

โป่งแพร่วิทยา

0 0 20 16 - 21 12 13 12 12 16 18 13 25 - - - - - -
System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/