ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านสิบสอง
รหัสสถานศึกษา
57020005
ที่อยู่
- หมู่ที่ 1 ถนนพาน-ป่าแดด ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/6/2508
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 5 4 9 1
อนุบาล 2 0 1 1 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 1 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 24 16 40 8