ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
สันหนองควาย
รหัสสถานศึกษา
57020007
ที่อยู่
- หมู่ที่ 4 ถนน- ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
15/8/2499
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 2 4 6 1
อนุบาล 2 2 3 5 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 1 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 5 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 6 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 4 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 37 31 68 11