ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ร่องธารวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020010
ที่อยู่
362 หมู่ที่ 3 ถนนบ้านร่องธารเหนือ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/6/2481
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 13 12 25 1
อนุบาล 2 9 9 18 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 7 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 5 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 14 29 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 6 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 10 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 8 24 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 120 99 219 11
System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/