ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
รหัสสถานศึกษา
57020017
ที่อยู่
323 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57280
วันที่ก่อตั้ง
4/9/2497
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 1 0 1 1
อนุบาล 2 5 2 7 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 0 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 1 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 6 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 2 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 52 36 88 11