ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
รหัสสถานศึกษา
57020021
ที่อยู่
- หมู่ที่ 9 ถนน- ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57250
วันที่ก่อตั้ง
1/10/2483
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 21 14 35 1
อนุบาล 2 13 10 23 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 22 19 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 11 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 13 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 12 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 10 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 6 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 10 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 155 126 281 12