ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านสันต้นผึ้ง
รหัสสถานศึกษา
57020035
ที่อยู่
โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
29/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 7 5 12 1
อนุบาล 2 3 1 4 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 1 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 0 3 3 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 21 20 41 8