ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านฝั่งตื้น
รหัสสถานศึกษา
57020036
ที่อยู่
0 หมู่ที่ 8 ถนน- ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
26/12/2485
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 14 10 24 1
อนุบาล 2 6 7 13 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 4 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 11 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 6 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 8 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 86 69 155 11