ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
พานพสกสวัสดิ์
รหัสสถานศึกษา
57020043
ที่อยู่
1225 หมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
29/4/2468
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 28 27 55 2
อนุบาล 2 44 45 89 3
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 68 71 139 5
ประถมศึกษาปีที่ 2 55 64 119 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 64 54 118 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 50 60 110 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 55 44 99 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 46 66 112 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 410 431 841 28