ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
รหัสสถานศึกษา
57020044
ที่อยู่
9 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57280
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2500
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 7 17 24 1
อนุบาล 2 14 12 26 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 17 16 33 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 8 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 8 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 14 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 10 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 25 19 44 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 10 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 11 31 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 24 38 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 163 149 312 15
System Information

- Ubuntu Server
- Apache2 Webserver
- MySQL 5.x Database Server
- PHP 5.x Hypertext Preprocessor
- Bootstrap CSS FrameWork

Scope Of

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สนับสนุนการตัดสินใจและบริหารองค์กร และบริหารจัดการศึกษา

ระบบจัดการ

Contact Us

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา [iTEC]
สพป.เชียงราย เขต 2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
Tel : 053-793133
Website : http://dmis.cri2.go.th/