ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
โป่งทะลายใหม่เจริญ
รหัสสถานศึกษา
57020050
ที่อยู่
บ้านโป่งทะลาย หมู่ที่ 4 ถนนเหมืองง่่า-จำบอน ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
27/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 6 0 6 1
อนุบาล 2 1 1 2 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 1 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 0 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 0 4 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 20 3 23 8