ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
เวียงห้าววิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020058
ที่อยู่
บ้านร่มโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
26/12/2485
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 6 11 17 1
อนุบาล 2 2 2 4 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 3 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 7 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 3 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 2 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 8 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 52 53 105 11