ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
สันกลางวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020062
ที่อยู่
ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย หมู่ที่ 4 ถนน0 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
28/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 10 17 27 1
อนุบาล 2 8 10 18 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 4 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 8 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 1 6 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 5 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 12 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 2 8 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 56 77 133 11