ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านสันต้นดู่
รหัสสถานศึกษา
57020074
ที่อยู่
- หมู่ที่ 19 ถนน- ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
16/12/2586
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 5 11 16 1
อนุบาล 2 8 7 15 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 2 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 2 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 6 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 55 39 94 8