ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านกล้วย
รหัสสถานศึกษา
57020075
ที่อยู่
บ้านกล้วย หมู่ที่ 12 ถนน- ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
1/7/2483
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 11 12 23 1
อนุบาล 2 6 13 19 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 6 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 14 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 9 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 12 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 11 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 91 86 177 8