ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านป่าแดงงาม
รหัสสถานศึกษา
57020077
ที่อยู่
- หมู่ที่ 8 ถนนพาน - ป่าแดด ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
13/6/2508
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 2 4 6 1
อนุบาล 2 5 3 8 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 0 4 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 5 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 6 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 3 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 4 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 54 47 101 11