ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ป่าแดงวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020080
ที่อยู่
- หมู่ที่ 6 ถนน- ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120
วันที่ก่อตั้ง
22/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 1 2 3 1
อนุบาล 2 13 15 28 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 13 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 13 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 16 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 10 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 14 29 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 7 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 9 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 11 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 107 118 225 11