ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านป่าแงะ
รหัสสถานศึกษา
57020082
ที่อยู่
- หมู่ที่ 1 ถนนpangea ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57190
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2484
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 2 5 7 1
อนุบาล 2 11 10 21 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 20 14 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 11 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 12 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 13 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 2 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 112 99 211 11