ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
โรงช้างวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020091
ที่อยู่
73 หมู่ที่ 5 ถนน- ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57190
วันที่ก่อตั้ง
1/1/2480
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 7 5 12 1
อนุบาล 2 6 6 12 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 10 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 6 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 7 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 3 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 80 71 151 11