ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านโป่ง
รหัสสถานศึกษา
57020092
ที่อยู่
บ้านโป่ง หมู่ที่ 11 ถนนพะเยา-ป่าแดด ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57190
วันที่ก่อตั้ง
1/5/2487
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 10 9 19 1
อนุบาล 2 11 12 23 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 8 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 83 72 155 8