ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ศรีโพธิ์เงินวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020094
ที่อยู่
15 หมู่ที่ 2 ถนนพะเยา-ป่าแดด ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57190
วันที่ก่อตั้ง
28/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 4 3 7 1
อนุบาล 2 13 3 16 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 6 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 20 8 28 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 5 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 9 20 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 9 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 96 76 172 11