ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านวังวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020095
ที่อยู่
- หมู่ที่ 2 ถนน- ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57190
วันที่ก่อตั้ง
13/11/2504
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 16 15 31 1
อนุบาล 2 11 11 22 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 13 12 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 12 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 12 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 17 34 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 19 5 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 16 14 30 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 10 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 6 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 14 4 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 157 118 275 13