ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ชุมชนบ้านสันมะค่า
รหัสสถานศึกษา
57020096
ที่อยู่
- หมู่ที่ 1 ถนนป่าแดด-จุน ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57190
วันที่ก่อตั้ง
13/11/2505
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 7 2 9 1
อนุบาล 2 6 6 12 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 9 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 8 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 5 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 55 54 109 8