ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านสันก้างปลา
รหัสสถานศึกษา
57020101
ที่อยู่
182 หมู่ที่ 7 ถนน- ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
11/8/2502
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 0 2 2 1
อนุบาล 2 1 1 2 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 1 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 4 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 3 7 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 40 26 66 8