ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่ผักแหละ
รหัสสถานศึกษา
57020104
ที่อยู่
204 หมู่ที่ 11 ถนน- ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
2/5/2542
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 11 7 18 1
อนุบาล 2 7 13 20 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 39 15 54 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 24 10 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 12 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 12 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 16 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 12 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 12 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 8 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 8 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 159 125 284 12