ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่ต๋ำ
รหัสสถานศึกษา
57020106
ที่อยู่
83 หมู่ที่ 20 ถนนถนนเชียงราย-เชียงใหม่ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
11/8/2502
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 35 31 66 2
อนุบาล 2 22 24 46 2
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 34 21 55 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 32 12 44 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 13 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 15 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 18 35 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 22 32 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 179 156 335 13