ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020107
ที่อยู่
211 หมู่ที่ 6 ถนนเชียงใหม่ - เชียงราย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
27/11/2442
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 6 2 8 1
อนุบาล 2 11 12 23 1
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 13 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 11 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 6 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 14 36 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 18 33 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 27 18 45 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 19 40 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 18 16 34 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 170 136 306 14