ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

ชื่อสถานศึกษา
ห้วยน้ำขุ่นวิทยา
รหัสสถานศึกษา
57020110
ที่อยู่
16 หมู่ที่ 16 ถนน- ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180
วันที่ก่อตั้ง
30/11/2513
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
  • หน้าหลักรายการ
  • จำนวนครู
  • ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2560
ระดับชั้น
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
นักเรียนรวม
รวมห้อง
อนุบาล 1 43 38 81 3
อนุบาล 2 37 30 67 2
อนุบาล 3 0 0 0 0
ประถมศึกษาปีที่ 1 43 41 84 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 45 41 86 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 45 25 70 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 26 38 64 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 21 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 19 26 45 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 31 28 59 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 31 45 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 21 37 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 0 0 0 0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 340 340 680 25